Opgeven

Enkele Amerikaanse casino’s voerden een interessant extra in, namelijk de spelregel opgeven. Wanneer een blackjack speler na ontvangst van zijn eerste twee kaarten de indruk heeft dat hij een spel in handen kreeg waarmee niets is te beginnen, bijvoorbeeld een totaal van 15 of 16 punten, terwijl de blackjack croupier al een 10 heeft, dan kan hij bij voorbaat ‘opgeven’. ln dat geval verliest hij slechts de helft van zijn inzet.

blackjack-12-300x208

Deze regel heeft voor de speler voordelen. In sommige blackjack casino’s wordt opgeven door de croupier aangeboden wanneer hij een aas of een 10 draait. Men kan dan meteen zijn kaarten inleveren. Andere casino’s noemen het niet tijdens het spel en laten al of niet opgeven geheel aan de spelers over. Draait de croupier een aas, kan men zich volgens de gebruikelijke regels verzekeren tegen een blackjack van de croupier. Geeft een speler op, dan mag hij niet tevens verzekeren. Het is het een of het ander!

Wanneer we ruwweg uitgaan van de berekening van de hoge kaarten in de stock. dan komt het er op neer dat men bij procentueel veel hoge kaarten in stock met een armoedig spel beter kan opgeven als de blackjack croupier een aas of tien draait. want de kans is groot, dat hij hoog eindigt of blackjack maakt. Is het aantallage kaarten naar verhouding groter, dan kan men wel enig risico nemen en als het spel in hand niet al te slecht is rustig doorspelen.